Arto Paasilinnan seura

Melkoinen savotta

Ruotsin yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja

25.06.2001 Arto Paasilinnan seura .

PROTOKOLL FRÅN ARTO PAASILINNA SÄLLSKAPETS MEDLEMSMÖTE 01-05-30 KL 18.00 I FINSKA BOKHANDELN.

Närvarande 23 deltagare.


1. Mötets öppnande

Ordförande Arvi J Lindforss förklarade mötet öppnat.

1.1 Val av mötesordförande
TIll mötesordförande valdes Mirja Huusko.

1.2 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Matti J Korhonen.

1.3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tuomas Laustiola och Kaino Ranén.

2. Godkännande av dagordning.
Godkändes dagordningen.

3. Val av kassör

Till kassör valdes Tuulikki Pihl.

4. Val av revisor

Till revisor valdes Matti Saastamoinen och till revisorsuppleant valdes Carita Långsjö Wiberg.

5. Medlemsavgift

Fastställdes medlemsavgift som är 100 kr/år.

6. Ekonomirapport och verksamhetsrapport

Sällskapets ordförande rapporterade följande: Medlemsavgiter har flytit in sakta men säkert. För närvarande finns på sällskapets konto några tusen kronor. Utgifter avser diverse administrativa kostnader. 96 personer har anmält sig som medlem. Av dem har c:a en tredjedel betalt medlemsavgiften.

7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen presenterade sig. I styrelsen hör:

Ordförande Arvi J Lindforss
Vice ordförande Dorotea Blomberg
Sekreterare Matti J Korhonen
Kassör Tuulikki Pihl
Juhani Böök
Mirja Huusko
Kaino Ranén
Tuomas Laustiola
Lasse Salomaa

8 Val av valutskott

Till valutskottet valdes Mirja Huusko (sammankallande), Riitta Larsson och Mikko Anttila.

9. Rapporter


 • Arto Paasilinna fyller 60 år den 20 april 2002

 • I Finland kommer en ny bok som heter på finska "Kymmenen riivinrautaa".

 • I augusti kommer ut på svenska ”Hoppsan, jag är död”( Auta armias)

 • talkassett på svenska kommer i september( läses ev. av Tuomas Laustiola)

10. Logo

Godkändes samma logo som Finska sällskapet har.

11. Nästa medlemsmötet

Beslutades att nästa medlemsmöte hålls den 25 september. Mirja Huusko har ansvaret för programmet.

12. Övrigt


 • Ordförande Arvi J Lindforss berättade om kommande verksamhetsplaner,som omfattar bl.a. kunskapstävling om Arto Paasilinnas produktion, så småningom landskamp Sverige-Finland, medlemsuppläsning av Arto Paasilinnas böcker, Paasilinnas besök varje år, eget informatiosblad, resa till FInland i april för att gratulera Arto osv.

 • Lasse Salomaa berättade att han håller på att lansera Paasilinna i Iran. Han har kontakter där.

13. Hälsning från Finska sällskapet

Ordförande i Finska Arto Paasilinna sällskapet Hannu Hirvikoski framförde hälsningar från Finland . Han berättade bl a följande:


 • finska sällskapet har varit verksamt 2, 5 år.

 • sällskapet har 1000 medlemmar av vilka ständiga medlemmar 50 samt 10 sammanslutningar

 • man håller på att planera en resa till Paris i mitten av oktober, svenska medlemmar är välkomna. Syftet är att starta där Franska Arto Paasilinna sällskapet

 • 01-04-20 fyller Arto Paasilinna 60 år och det skall firas

 • sällskapet deltar i bokmässor i Helsingfors och i Åbo

 • I Artos födelsekommun Tervola planeras Paasilinna-dagar samt att resa en staty

 • sällskapets medlemstidning heter ”Rutjanlinna”. Hannu önskade texter från svenska sällsakapet

 • I sällskapets hemsida har besökt 30 000 personer!

14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 18.45 och därefter sågs film "Kollektivt självmord".

Vid protokollet:

Matti J Korhonen, sekreterare

Justeras:

Tuomas Laustiola Kaino Ranén

.
.