Arto Paasilinnan seura

Melkoinen savotta

Arto Paasilinnan Seura ry

26.10.2004 Arto Paasilinnan Seura ry .

Arto Paasilinnan Seuran hallitus:

Puheenjohtaja:
Hannu Hirvikoski
S-posti:
hannu.hirvikoski@kolumbus.fi


Varapuheenjohtaja:
Ere Kokkonen

Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Hannes Markkula
S-posti:
hannes.markkula@pp.inet.fi

Jäsenet:
Katri Sarmavuori,
Sakari Saikkonen,
Sirkku Klemola,
Mauno Laitinen,
Seppo Seitsalo,
Harri Spåre,
Annamaija Kokkonen

Osoite:
Arto Paasilinnan Seura ry./H. Markkula
Pietarinkatu 15 A 7
00140 Helsinki.

S-posti:
hannes.markkula@pp.inet.fi


Jäsenmaksut:
Vuosikokous päätti vuoden 2005 jäsenmaksuksi 20 euroa.
Maksa se tilille: Nordea 101530-206420 Kiitos!
Yhteisöjäsenmaksu edelleenkin 200 euroa/vuosi.

Arto Paasilinnan seura ry:n yhteisöjäsenet:

WSOY
Orton
Komediateatteri Arena
Tervolan kunta
Espoon teatteri
Jorvin sairaala
Isännöitsijätoimisto
Helin ja Soppela


Arto Paasilinnan Seura ry:n säännöt:

1. § Yhdistyksen nimi on Arto Paasilinnan Seura ja kotipaikka Espoo.

2. § Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Arto Paasilinnan henkilöön ja tuotantoon kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja edistäminen sekä Arto Paasilinnan elämään ja teoksiin liittyvien yhteyksien ja muun aineiston kokoaminen ja vaaliminen.
2. Arto Paasilinnan henkilön ja tuotannon innoittaman ja muun kirjallisuuden ja taiteen aatteellinen tukeminen sekä niihin liittyvän tutkimuksen edistäminen.
3. Pääkaupunkiseudun ja muun paikallisen yhteistyön, suomalaisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan tarkoitustaan edistävään julkaisutoimintaan ja pitää yllä tarvittavia kokoontumistiloja. Yhdistys kerää ja säilyttää Paasilinnan kirjalliseen tuotantoon ja henkilöön liittyvää materiaalia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvät yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka maksavat vuosittain jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilöitä, jotka ovat ansioituneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi päättää vuosikokous.

Kaikilla jäsenillä on äänioikeus.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4. § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) muun jäsenen läsnä ollessa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, samoin hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Heistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet erovuorossa. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.
Sihteerin ja rahastonhoitajan ym. tarvittavat virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi sihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

6. § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7. § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle, jäsenen ilmoittamalla osoitteella.

8. § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se kanta, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee asian, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu työjärjestys,
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto,
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
vastuuvelvollisille,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet
erovuoroisten tilalle,
9) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varajäsen,
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kymmenen päivää ennen kokousta hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan jollekin oikeuskelpoiselle kirjailijayhdistykselle tai -järjestölle.

.
.